स्रोत सामाग्रीहरु

सामाजिक अध्ययन शिक्षकका लागि निर्वाचन शिक्षा स्रोत पुस्तिका 

निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचन शिक्षाका लागि तयार गरिएको "निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका "

पहिलो तह :

दोस्रो तह :

तेस्रो तह :

निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका-"प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका "

Feedback