निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरु

नेपालको  संविधान

 

(१)  ऐन:

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३
मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०७३
निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन, २०७३
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५


(२) नियमावली:

मतदाता नामावली सम्बन्धी नियमावली, २०६८
निर्वाचन आयोग नियमावली, २०७३
स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३

राजनीतिक दल सम्बन्धी  नियमावली, २०७४ ( दोश्रो संशोधन सहित)

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४
राष्टपति तथा उपराष्टपतिको निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली, २०७४
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७६


(३) आचारसंहिता:

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२
स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता, २०७३
राष्ट्रिय प्रर्यवेक्षकका लागि स्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिता, २०७३
राष्ट्रिय प्रर्यवेक्षकका लागि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिता, २०७४
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७८
निर्वाचन आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०७७


(४) निर्देशिका:

निर्वाचन आयोग (मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्यक्रम) निर्देशिका, २०६८
स्थानीय तह निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७३
स्थानीय तह निर्वाचन (आर्थिक) निर्देशिका, २०७३
स्थानीय तह पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७३
स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७३
स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका, २०७३
स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७३
स्थानीय तह निर्वाचन आचार स‌ंहिता अनुगमन निर्देशिका, २०७४
स्थानीय तह निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) निर्देशिका, २०७४
स्थानीय तह निर्वाचन (मतदान) निर्देशिका, २०७४
स्थानीय तह निर्वाचन (मतगणना) निर्देशिका, २०७४
गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिका निर्वाचन निर्देशिका, २०७४
जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचन निर्देशिका, २०७४
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७४
मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७४
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७४
प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७४
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका, २०७४
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७४
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन कसूर तथा सजाय निर्देशिका, २०७४
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७४
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन, २०७४
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (मतदान) निर्देशिका, २०७४
प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (आर्थिक) निर्देशिका, २०७४
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (सुरक्षा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७४
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (मतगणना) निर्देशिका, २०७४
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन निर्देशिका, २०७४
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन (मतगणना) निर्देशिका, २०७४
स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०७६
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०७६
उपनिर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७६ ( दोश्रो संसोधन २०७८/०१/३० )

 

(५) कार्यविधि :

निर्वाचन विवाद (सुनुवाई र निरुपण) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
उपनिर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि, २०७६
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन (आर्थिक) कार्यविधि, २०७६

मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण कार्यविधि, २०७७


(६ )नीति :

स्थानीय तह पर्यवेक्षण नीति, २०७३
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन पर्यवेक्षण नीति, २०७४

निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७

निर्वाचन व्यवस्थापनमा मानव संसाधन नीति, २०७७

निर्वाचन  व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७

 

 


Feedback